تلفن های نوبت دهی : 55609951 , 55609952 , 55609953 , 55630665 , 55630668 , 55630669 , 55696705 , 55696705 , 55696706 , 55696707 , 55696708

مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی پوست رازی

سامانه استعلام نوبت

با وارد کردن کدملی، می توانید از نوبت های ثبت شده خود اطلاع پیدا کنید.