تلفن های نوبت دهی : 55609951 , 55609952 , 55609953 , 55630665 , 55630668 , 55630669 , 55696705 , 55696705 , 55696706 , 55696707 , 55696708

مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی پوست رازی

مراجعه کننده محترم

شما در حال لغو نوبت خود می باشید. بعد از لغو نوبت امکان بازیابی نوبت وجود ندارد.

لغو نوبت